(035) 772 10 23 info@spreektaal.nl

   
Artikel 1. Algemene voorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden van diensten door SpreekTaal logopedisten zijn van toepassing op alle overeenkomsten. Hier kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

De diensten van SpreekTaal logopedisten betreffen logopedische zorg: onderzoek en behandeling van alle logopedische stoornissen, voorlichting en cursussen met betrekking tot logopedie, zowel als verslaggeving en overleg met derden.

Artikel 2. Locaties 

2.1 Logopedische behandeling vindt vrijwel altijd plaats op een van de locaties SpreekTaal logopedisten. In sommige gevallen wordt er op school onderzocht en/of behandeld en soms aan huis. Dit laatste kan alleen op voorschrift van een arts.

Wanneer de logopedist voor de behandeling of overleg naar een instelling, school of een huis moet reizen, wordt het bezoek/behandeling en de aan-huis-toeslag in rekening gebracht.

2.2 De logopedist zal u soms verzoeken om de afspraken via beeldbellen te doen. Dit gaat in goed onderling overleg.

Wanneer u ZELF liever wilt beeldbellen, is het de bedoeling dat u dit RUIM VAN TE VOREN aangeeft, omdat de logopedist andere materialen moet gebruiken en de behandeling anders moet inrichten.

Artikel 3. Afzeggen

3.1 De behandelsessies vinden plaats volgens afspraak op een tijd die wij voor u reserveren. 

Wanneer u niet kunt komen, moet u dit tenminste 24 uur van te voren doorgeven aan uw logopedist. Ook wanneer u of uw kind niet kan komen door ziekte.

3.2 Als een afspraak niet of te laat is afgezegd, brengt SpreekTaal het ‘no show’ tarief bij u in rekening. De 1e keer is dat € 27,50 de 2e keer € 37,50 en            de 3e keer € 47,50. Dit moet u zelf betalen.

3.3 Bij een afmelding binnen 24 uur, proberen wij de afspraak te vervangen door telelogopedie of een telefonische zitting, maar alleen wanneer er een ander tijdstip vrij is in de agenda van de logopedist

3.4 Als één van de logopedisten ziek of afwezig is, zullen wij proberen om vervanging te regelen.

Artikel 4. Tarieven en betalingsvoorwaarden

4.1 U bent voor de logopedische behandeling een vergoeding aan SpreekTaal verschuldigd. Als SpreekTaal een contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan worden declaraties rechtstreeks bij deze zorgverzekeraar ingediend. 

Als SpreekTaal GEEN contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan ontvangt u de declaraties zelf per email en dient zelf binnen 14 dagen te betalen.

De tarieven die SpreekTaal hanteert staan hier vermeld.

Op deze pagina staat een overzicht met zorgverzekeraars waar SpreekTaal een contract mee heeft.

4.2 Indien u niet op tijd of niet betaalt, wordt de behandeling gestopt en kan SpreekTaal een incassobureau inschakelen. In dat geval komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten bij voor u. Daaronder vallen de kosten van incassobureaus, de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook wanneer deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

4.3 Als u moeite heeft om een bedrag in 1x te betalen, kunt u ons om een betalingsregeling vragen. Voorwaarde is dat u zich aan de afspraken van deze regeling houdt.

4.4 Voor het maken van verslagen op verzoek van u, de leerkracht of een andere instantie, geldt een tarief van € 112,50.                                                         Het tussenverslag na 1 jaar en het eindverslag zijn zonder kosten.                                                                                                                                                         Voor het opnieuw aanleveren van een al uitgereikt verslag, geldt een tarief van € 27,50.

Artikel 5. Audit/kwaliteitstoets, Klantervaring, wetenschappelijk onderzoek en Stagiaires

5.1 SpreekTaal is een geauditeerde praktijk. Dat betekent dat we het keurmerk van de zorgverzekeraars hebben. Hiertoe wordt de praktijk eens per 2 jaar bezocht en gekeurd middels een kwaliteitstoets. Dossiers van cliënten worden anoniem bekeken om te beoordelen of de logopedisten van SpreekTaal hun werk naar behoren doen. Daarnaast wordt onze werkwijze inhoudelijk beoordeeld.

5.2 Op verzoek van de zorgverzekeraars voert SpreekTaal een klanttevredenheidsonderzoek uit. Na ongeveer 15 keer ontvangt u een e-mail van QUALIVIEW met een uitnodiging om 10 vragen in te vullen over uw ervaringen met logopedie. Of de logopedist kan u vragen om de vragen tijdens een tussen- of eindevaluatie (anoniem) in te vullen met een tablet van de praktijk. 

Met de uitkomsten voert SpreekTaal verbeteringen door. Bovendien kan SpreekTaal aan de zorgverzekeraars laten zien hoe cliënten de behandeling gemiddeld ervaren. Het is voor ons daarom  belangrijk dat u het klanttevredenheidsonderzoek invult, wij streven naar een 10!

Als u niet mee wilt doen met het klanttevredenheidsonderzoek kunt u dit melden aan uw logopedist.

5.3 In het kader van wetenschappelijk onderzoek levert SpreekTaal anoniem zorggegevens aan bij het NIVEL. Het doel hiervan is de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan uw logopedist zodat de gegevens van u of uw kind niet gebruikt zullen worden.

5.4 SpreekTaal leidt regelmatig studenten op van de verschillende Opleidingen Logopedie. Wij vragen altijd uw toestemming voor de aanwezigheid van een stagiair en of de stagiair (delen van de) behandeling over mag nemen. Dit gaat altijd in overleg met u. Indien u de aanwezigheid onprettig vindt, kunt u dat gerust aangeven bij uw logopedist.

Artikel 6. Medisch dossier, privacyreglement & wet AVG, Incidentenregeling 

6.1 Op grond van de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) is SpreekTaal verplicht een medisch dossier bij te houden. De wettelijke bewaartermijn hiervan is 20 jaar en gaat in vanaf de laatste wijziging in het dossier. In het geval van kinderen tot 20 jaar nadat het kind 18 jaar is geworden.

Als ouder hebt u het recht om inzage te vragen in het medisch dossier van uw kind tot 12 jaar en om te vragen om (bepaalde delen van) het dossier te vernietigen. Bij een kind van 12 jaar of ouder gelden andere regels. 

De regels zijn na te lezen op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/uw-medisch-dossier/bewaren-medisch-dossier

6.2 SpreekTaal logopedisten AVG-proof en voldoet aan de eisen van de Wet op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er wordt zorgvuldig met uw medische persoonsgegevens omgegaan. De logopedist is verplicht om de verwijzer op de hoogte te brengen over het verloop van de behandeling. Indien het voor de behandeling van u of uw kind belangrijk is om te overleggen met een andere zorg/hulpverlener of leerkracht/mantelzorger dan zal de logopedist daar altijd nogmaals mondeling uw toestemming voor vragen.

U kunt het volledige privacyreglement opvragen bij de office manager. 

6.3 SpreekTaal beschikt over een protocol Veilig Incidenten Melden. Op grond van art. 5.2.6 Wmo mogen beroepsbeoefenaren met een beroepsgeheim zonder toestemming gegevens verstrekken aan Veilig Thuis, als dat noodzakelijk is om huiselijk geweld of kindermishandeling te stoppen of een redelijk vermoeden daarvan te laten onderzoeken. 

Artikel 7. Geschillen en klachten

SpreekTaal logopedisten streeft ernaar om een goede behandeling aan u of uw kind te geven. Het kan soms toch voorkomen dat u het niet eens bent met de manier van behandelen van uw logopedist. Bespreek dit eerst met haar, of met de directeur van SpreekTaal. Meestal lukt het om samen tot een oplossing te komen. Als dat niet zo is, of u heeft een andere reden om geen gesprek aan te willen gaan, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure via klachtenloketparamedici.nl.. De klachtenregeling staat hier op onze website.